رسمی

  • نه متاسفانه نمیتونم
  • چقدر رسمی! خب باشه خودم یه فکری میکنم.

هروقت میخواست چیزی رو مخفی کنه رسمی حرف میزد، اما اون هیچ‌وقت نفهمید.