در باب ننوشتن

کلا وقتی نمیخوای بنویسی نباید زور بزنی. قرار نیس با زور بیاد. حالا شاید قلم کوفتی روی کاغذ خراشید ولی دلچسب نیس. در واقع وقتی قلم رو به زور کردی ته حلقت، چرخوندی تا اخرش اوق زدی یخورده جفنگِ اسیدی از تو معده‌ات پاشیده رو کاغذ. بعد هم با افتخار به کرده‌ی خودت نگاه میکنی، نه اون موقع قرار نیس جایزه پولیتزر ادبی رو ببری.