جین - ۱۳ آپریل ۱۸۳۴

عزیزم. می‌بخشی که این مدت طولانی هیچ چیز برایت ننوشتم. مادر آمده بود و کل ماه مارس را با ما گذراند. خواهرزاده‌هایت را هم باخود آورده بود. توی این مدت به سختی نگه داشتن بچه‌ها پی بردم. خواهرت زن بسیار محکمیست.

دیگر باید بخوابم شمع هم دارد خاموش میشود. نامه را فردا صبح به مایکل میدهم تا به شهر بیاورد و پست کند. دارم خانه را آماده میکنم و منتظر رسیدنت هستم.

دوست‌دار تو جین