جین - ۱۰ ژوئن ۱۸۳۴

عزیزم، این نامه را در دهکده‌ی اسمال‌ویل برایت می‌نویسم. قرار شده است دو روز را در این دهکده استراحت کنیم. واقعا اینجا را دوست داشته‌ام، شاید من و تو هم می‌توانستیم به این جا نقل مکان کنیم، باید اینجا را ببینی واقعا دلنشین است و مردم مهربانی دارد.

نمی‌دانم واقعا با دو روز استراحت خستگی سفر با کالسکه از تنم بیرون می‌رود یا نه. باید دوستم را ببینی، انگار یک هفته است در حال استراحت بوده و اگر بپرسی راه چگونه بوده به تو بخندد و بپرسد «راه؟ کدام راه؟»

باز هم برایت می‌نویسم. امیدوارم زودتر ببینمت.

دوست‌دار تو جین